โครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 สถานีตำรวจภูธรพนมไพร จัดทำโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ตามนโยบายตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อสร้างความสงบในชุมชน ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนลดอคติ ความหวาดระแวง ความไว้วางใจกัน ให้เกียรติกัน ความเชื่อมั่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ มีสันติสุข อดทนอดกลั้น มีเมตตาและให้อภัยกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความสงบสุข และเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมขยายต่อไปจนครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรพนมไพร กำหนดให้ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้านดำเนินการโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด