สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมไพร(เดิม) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ซึ่งเป็นกรมตำรวจภูธรในขณะนั้นจัดตั้งขึ้น โดยหลวงพินิจนนทราษฎร์ (เดือน ภวภูตานนท์) นายอำเภอพนมไพร คนที่ ๒ (ปัจจุบันใช้เป็นที่ก่อตั้งห้องสมุดอำเภอพนมไพร) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ขุนโชติเชษฐการ(นุ่ม ฉายาบุตร) นายอำเภอพนมไพร คนที่ ๓ ได้ย้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมไพรจากสถานที่ตั้งเดิม มาก่อตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๗ หมู่ ๓ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด :ซึ่งเป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพนมไพรในปัจจุบัน ขึ้นตรงกับ กระทรวงมหาดไทย กรมตำรวจภูธร ต่อมาได้โอนมาขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ลักษณะอาคารที่ทำการ เป็นเรือนไม้รูปทรงปั้นหยา ๒ ชั้น และได้ต่อเติมตัวอาคารที่ทำการเรื่อยมา ตามอัตรากำลังพลและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ดังภาพข้างล่าง
 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรพนมไพร

หัวหน้าสถานี

ส.ต.อ.

หมื่น

ผลาฤทธิไกร

ส.ต.อ.

อั้ว

นุริตานนท์

 

ส.ต.ต.

ปาน

แสนหล้า

 

ส.ต.อ.

สิงห์

คุณารักษ์

 

ร.ต.ต.

ปิ่น

โภชนะคง

พ.ศ.๒๔๘๔ - พ.ศ.๒๔๘๖

ร.ต.ต.

นิกร

สมจิตร

พ.ศ.๒๔๘๖ - พ.ศ.๒๕๐๒

ผู้บังคับกอง

ร.ต.อ.

พงษ์ศักดิ์

วงศ์ศรีจันทร

์ พ.ศ.๒๕๐๒ - พ.ศ.๒๕๐๕

ร.ต.อ.

ภิญโญ

เทียบศรชัย

พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๗

พ.ต.ต.

ภิญโญ

โวหารเดช

พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๓

พ.ต.ต.

ประศาสน์

ชีวะคำนวน

พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๔

พ.ต.ต.

ผดุง

บุญจันทร์

พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๑๖

ร.ต.อ.

พยอม

โสรัตยาทร

พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๘

สารวัตรใหญ่

พ.ต.ท.

พยอม

โสรัตยาธร

พ.ศ.๒๕๑๘ - พ.ศ.๒๕๒๕

พ.ต.ท.

ชูเกียรติ

งามขำ

พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๒๘

พ.ต.ท.

วีระชัย

นันทวิจารณ์

พ.ศ.๒๕๒๘ - พ.ศ.๒๕๓๐

พ.ต.ท.

สิริ

จินาเพ็ญ

พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๒

พ.ต.ท.

สัมพันธ์

แจ้งเจริญ

พ.ศ.๒๕๓๒ - พ.ศ.๒๕๓๕

พ.ต.ท.

พิชัย

จุฑาจันทร์

พ.ศ.๒๕๓๕ - พ.ศ.๒๕๓๗

รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี

พ.ต.ท.

พิชัย

จุฑาจันทร์

พ.ศ.๒๕๓๗ - พ.ศ.๒๕๔๑

ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.

อุดม

แย้มนวล

พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๒

พ.ต.อ.

มนตรี

จินดา

พ.ศ.๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๕

พ.ต.อ.

สุรชัย

รุ่งสว่าง

พ.ศ.๒๕๔๕ - พ.ศ.๒๕๔๗

พ.ต.อ.

กสิพงษ์

กิ่งสักกลาง

พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๕๐

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด และขออนุมัติรื้อถอน ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจตามแบบเลขที่ ๖๘/๖๘๔๐/๔๔ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ก่อสร้างเสร็จและรับมอบเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ดังภาพข้างล่าง

 
 

พ.ต.อ.

วัฒนา

เกษรมาลา

พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ต.อ.

วิรุตติ์

เย็นสวัสดิ์

๑๐ ต.ค.๒๕๕๓-๙ ก.พ.๒๕๕๔ ( ผกก.สภ.โพนทราย รรท.ผกก.สภ.พนมไพร )

พ.ต.อ.

วิรุตติ์

เย็นสวัสดิ์

๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๕

พ.ต.อ.

วีระยุทธ

ใบภักดี

๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

สภาพทั่วไป
อำเภอพนมไพร มีพื้นที่ประมาณ ๕๑๗ ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น ๗๗,๙๓๗ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๓๘,๙๗๐คน และเป็นหญิง จำนวน ๓๙,๙๖๗ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ปลูกพืชผัก รับราชการ และทำการประมง ตามลำดับ สถานที่ตั้งอำเภอพนมไพร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๖๗ กิโลเมตร ตามถนนสาย ๒๐๔๓ และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๕๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้.-

ทิศเหนือ

ติดต่อ แม่น้ำชีและอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร

ทิศใต้

ติดต่อ เขตอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก

ติดต่อ เขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันตก

ติดต่อ เขตอำเภอสุวรรณภูมิและอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
 
 
หน้าแรก